បណ្តុះបណ្តាលការធ្វើតេស្តលេចធ្លាយ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ១០ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៤ by

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រតិបត្តិករនិងវិស្វករនៅក្នុងរោងចក្រផ្លុំផ្លុំ។ គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សានេះគឺដើម្បីព្យាយាមបង្កើនជំនាញប្រតិបត្តិករ / វិស្វករនិងកាត់បន្ថយការខាតបង់ / ផលិតកម្ម។ វានឹងផ្តល់ការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីបញ្ហានិងបញ្ហាជាក់លាក់ដែលបានជួបប្រទះនៅក្នុងផ្លុំផ្លុំ។ វគ្គសិក្សានេះអាចរកបានសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?