បណ្តុះបណ្តាលការធ្វើតេស្តលេចធ្លាយ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ១០ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៤ by

វគ្គសិក្សានេះត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រតិបត្តិករនិងវិស្វករក្នុងរោងចក្រផ្លុំផ្លុំ។ គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សានេះគឺដើម្បីព្យាយាមបង្កើនជំនាញប្រតិបត្តិករ / វិស្វករនិងកាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជាយនិងការបាត់បង់ផលិតកម្ម។ វានឹងផ្តល់ការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីបញ្ហាជាក់លាក់ដែលអ្នកអាចជួបប្រទះនៅក្នុងការផ្លុំផ្លុំ។ វគ្គសិក្សានេះអាចរកបានសម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?