សូមបំពេញទម្រង់បែបបទខាងក្រោមប្រសិនបើអ្នកមានសំណើរសុំសេវាកម្មឬក្នុងករណីមានបញ្ហាបន្ទាន់សូមទាក់ទងផ្នែកសេវាកម្មរបស់យើងតាមរយៈ៖

ការគាំទ្រទូទាំងពិភពលោក (លើកលែងតែសហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា)

ភាសាអង់គ្លេស ភាសាអង់គ្លេស ការគាំទ្រសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក និងកាណាដា

 
 

ការផ្ទៀងផ្ទាត់

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?