ការធ្វើតេស្តិ៍សម្ពាធបរិយាកាសពេលថ្ងៃត្រង់៖ ការពិត

វិស្វកម្មដែនដីសណ្តរបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអ្នកសាកល្បងលេចធ្លាយជាច្រើនត្រូវបានគេធ្វើឱ្យខុសបរិយាកាសផលិតកម្ម។ ជាលទ្ធផលនោះចំនួនដ៏ច្រើនមួយអាចត្រូវបានបដិសេធមិនត្រឹមត្រូវឬសូម្បីតែដបអាក្រក់កាន់តែអាក្រក់ឆ្លងកាត់។

ការប្រៀបធៀប UDK

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, ខែឧសភា 19 2016 by
ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?