វិស្វកម្មដែនដីសណ្តរបានបង្កើតម៉ាស៊ីនយិបទ័រមិនចេះយន្ដ។
ដបមិនត្រូវបានបញ្ចូលជាមួយរ៉ូបូតទេ។
បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានក្បាល DBP101 មួយក្បាលនិង DBP102 ក្បាលគ្មានក្បាលរ៉ូបូតរ៉ូបូត។
ក្បាលនីមួយៗអាចឡើងដល់ ២៥០០ ប៊ី។ ស៊ី។ ភីអាស្រ័យលើធរណីមាត្រដប
ដបទាំងនោះមិនត្រូវបានច្របាច់ដូចនៅក្នុងគ្រោងការណ៍ធម្មតាដែលបង្កើតជាស្នាមប្រេះនិងកកស្ទះនោះទេប៉ុន្តែវាត្រូវបានទម្លាក់ទៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនពិសេស។

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?