អេធីអិន ២១០_១២ ម

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by

ប្រព័ន្ធទាញយកដបសម្រាប់អិនអាយអេសអាយប្រភេទផ្លាប់ផ្លេតអេសប៊ី - ១២ ម

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

ETN210_12N10

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by

ប្រព័ន្ធទាញយកដបសម្រាប់អេសអាយអេសអាយប្រភេទផ្លេផ្លេស ASB-12N / 10

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

ETN210_50 មេកាបៃ

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by

ប្រព័ន្ធទាញយកដបសំរាប់អិនអាយអេសអាយប្រភេទផ្លេផ្លឹមអេស - ៥០ មេកាបៃ

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

ETN210_70DPH

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by

ប្រព័ន្ធទាញយកដបសំរាប់អិនអាយអេសអាយប្រភេទផ្លេផ្លេស ASB-70DPH

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?