ប្រកាសជាសាធារណៈ

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៦ by

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu SC DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL, cu sediul în orașul Tăuții Măgherăuș, sat Merișor, str. 133, លេខ។ 1, județul Mramureș, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul „Realizarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse

Anunț public Privind decizia etapei de ȋncadrare

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ១៤ ខែសីហាឆ្នាំ ២០១៤ by

SC DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL, cu sediul în orașul Tăuții Măgherăuș, sat Merișor, str. 133, លេខ។ 1, județul Mramureș, titular al proiectului "Realizarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară pentru SC DELTA ENGINEERING AUTOMATION SRL", propus a îșăř ěustraagii. 112, លេខ។ ៩១,

  វិស្វកម្មអ៊ីស៊ីតេនិងសណ្តរមានមោទនភាពក្នុងការប្រកាសថាពួកគេបានចូលរួមជាមួយ Isytech ដែលមានឯកទេសក្នុងការអភិវឌ្ឍម៉ាស៊ីនថ្នាំផ្លាស្មានឹងបន្តធ្វើការនៅឯ R&D សកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងនិងជុំវិញដំណើរការប្លាស្មាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនរបស់យើង។ វិស្វកម្មនិងដែនដីសណ្តរមានឯកទេសនៅក្នុងឧបករណ៍ខ្សែទឹកខាងក្រោមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មផលិតផ្លុំ

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?