វិស្វកម្មអ៊ីស៊ីតេនិងសណ្តរមានមោទនភាពក្នុងការប្រកាសថាពួកគេបានចូលរួមជាមួយ Isytech ដែលមានឯកទេសក្នុងការអភិវឌ្ឍម៉ាស៊ីនថ្នាំផ្លាស្មានឹងបន្តធ្វើការនៅឯ R&D សកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងនិងជុំវិញដំណើរការប្លាស្មាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនរបស់យើង។ វិស្វកម្មនិងដែនដីសណ្តរមានឯកទេសនៅក្នុងឧបករណ៍ខ្សែទឹកខាងក្រោមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មផលិតផ្លុំ

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?