អេធីអិន ២០០២៣៥០

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by
ប្រព័ន្ធដកយកដប - អិលអិន .២០០២២០

ប្រព័ន្ធទាញយកដបសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបឺតផ្លុំប្រភេទ AOKI ប្រភេទ ២៥០

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

អេធីអិន ២០០២៣៥០

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by
ប្រព័ន្ធយកដបចេញ - អេលអិន .២០០_៣៥០

ប្រព័ន្ធទាញយកដបសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបឺតផ្លុំប្រភេទ AOKI ប្រភេទ ២៥០

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

អេធីអិន ២០០២៣៥០

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by
យកប្រព័ន្ធចេញដប - អិលអិន .២០០_៥០០

ប្រពន្ធ័យកដបសំរាប់អង្រួនប្រភេទ ៥០០ (អូដូ)

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

អេធីអិន ២១០_១២ ម

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by

ប្រព័ន្ធទាញយកដបសម្រាប់អិនអាយអេសអាយប្រភេទផ្លាប់ផ្លេតអេសប៊ី - ១២ ម

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

ETN210_12N10

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by

ប្រព័ន្ធទាញយកដបសម្រាប់អេសអាយអេសអាយប្រភេទផ្លេផ្លេស ASB-12N / 10

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

ETN210_50 មេកាបៃ

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by

ប្រព័ន្ធទាញយកដបសំរាប់អិនអាយអេសអាយប្រភេទផ្លេផ្លឹមអេស - ៥០ មេកាបៃ

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

ETN210_70DPH

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by

ប្រព័ន្ធទាញយកដបសំរាប់អិនអាយអេសអាយប្រភេទផ្លេផ្លេស ASB-70DPH

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

ETN220_KEB3

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by
ដបឯកតាយក - អេធីអិន ២០២០

ប្រព័ន្ធទាញយកដបសម្រាប់ KAUTEX ប្រភេទ moulder ផ្លុំ KEB3

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

ETN220_KEB5

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by
ប្រព័ន្ធទាញយកដប - អិលអិន .២២០

ប្រព័ន្ធទាញយកដបសម្រាប់ KAUTEX ប្រភេទ moulder ផ្លុំ KEB5

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

យកចេញពីអង្គភាព - អេធីអិន ២៣២

ប្រព័ន្ធទាញយកដបសម្រាប់ប្រភេទ 1BLOW ប្រភេទ 2 អិល - ជាមួយឧបករណ៍វាស់ការលេចធ្លាយវ៉ុលខ្ពស់

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?