យូឌីខេ ០៥០

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ២៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩ by
យូឌីខេ ៦១៦ - ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់ការលេចធ្លាយរង្វិលជំនាន់ក្រោយ

ឧបករណ៍វាស់ការលេចធ្លាយរ៉ូតារី

UDK616 គឺជាឧបករណ៍ម៉ូឌុលដែលអាចត្រូវបានតំឡើងជាមួយក្បាលសាកល្បង 8 ឬ 16 ។

យូឌីខេ ០៥០

ថ្ងៃច័ន្ទទី ១៩ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៥ by

ឧបករណ៍វាស់ការលេចធ្លាយរ៉ូតារី

ឧបករណ៍ម៉ូឌុលដែលអាចត្រូវបានតំឡើងជាមួយក្បាលសាកល្បងរហូតដល់ 32 ។

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?