នៅក្នុងឧស្សាហកម្មផ្លុំផ្លុំគឺជាប្រភេទធ្នាប់ផ្សេងៗគ្នាដែលត្រូវបានប្រើអាស្រ័យលើកម្មវិធី។
អត្ថបទនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រភេទផ្សេងៗគ្នានិងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅរហ័ស។

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?