ការគ្រប់គ្រងគុណភាព

អ្នកសាកល្បងលេចធ្លាយ

នៅលើការហោះហើរ

  • យូឌីខេ ០៥០   សេដ្ឋកិច្ចលើអ្នកសាកល្បងលេចធ្លាយ - ក្បាល ១
  • យូឌីខេ ០៥០   នៅលើអ្នកសាកល្បងលេចធ្លាយ - ក្បាល ១
  • យូឌីខេ ០៥០   នៅលើឧបករណ៍សាកល្បងលេចធ្លាយ - ពី 1 ទៅ 2 ក្បាល
  • យូឌីខេ ០៥០   នៅលើឧបករណ៍សាកល្បងលេចធ្លាយ - ពី 1 ទៅ 3 ក្បាល
  • យូឌីខេ ០៥០   នៅលើឧបករណ៍សាកល្បងលេចធ្លាយ - ពី 1 ទៅ 4 ក្បាល
ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?