ភោជនីយដ្ឋាន

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ១១ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩ by

ស្វែងរកភោជនីយដ្ឋានល្អវិសេសដើម្បីរីករាយនឹងការស្នាក់នៅរបស់អ្នកនៅ @ Delta Engineering ស្វ័យប្រវត្តិកម្មដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងទីក្រុង។ សូមបុគ្គលិករបស់យើងជួយអ្នកប្រសិនបើចាំបាច់។

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?