អេធីអិន ២០០២៣៥០

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by
ប្រព័ន្ធដកយកដប - អិលអិន .២០០២២០

ប្រព័ន្ធទាញយកដបសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបឺតផ្លុំប្រភេទ AOKI ប្រភេទ ២៥០

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

អេធីអិន ២០០២៣៥០

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by
ប្រព័ន្ធយកដបចេញ - អេលអិន .២០០_៣៥០

ប្រព័ន្ធទាញយកដបសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបឺតផ្លុំប្រភេទ AOKI ប្រភេទ ២៥០

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

អេធីអិន ២០០២៣៥០

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by
យកប្រព័ន្ធចេញដប - អិលអិន .២០០_៥០០

ប្រពន្ធ័យកដបសំរាប់អង្រួនប្រភេទ ៥០០ (អូដូ)

ប្រព័ន្ធទាញយកដបនេះចាប់យកដបពីម៉ាស៊ីនផ្លុំផ្លុំនិងដាក់វាចុះនៅលើឧបករណ៍បញ្ជូនឆ្ពោះទៅរកខ្សែទឹកខាងក្រោម។

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?