ដ្យាក្រាមសៀគ្វីនៃប្រព័ន្ធវិលត្រចៀក

នៅក្នុងការតំឡើងអគ្គីសនីរឺប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់អគ្គីសនីប្រព័ន្ធក្រវិលរឺប្រព័ន្ធភ្ជាប់ដីភ្ជាប់ផ្នែកជាក់លាក់នៃការតំឡើងនោះជាមួយផ្ទៃផែនដីដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងគោលបំណងមុខងារ។ ចំណុចយោងគឺជាផ្ទៃផែនដីឬនៅលើនាវាផ្ទៃសមុទ្រ។ ជម្រើសនៃប្រព័ន្ធភ្ជាប់ត្រចៀកអាចមានឥទ្ធិពល

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?