យូឌីខេ ០៥០

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ២៦ ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៥ by
UDK481 - ឧបករណ៍សាកល្បងផ្ទុកកំពូលជាមួយនឹងការបំបែកសម្ពាធ & ការធ្វើតេស្តលេចធ្លាយវ៉ុលខ្ពស់ & ការវាស់កម្ពស់ដប

ឧបករណ៍សាកល្បងផ្ទុកបន្ទុកលើការហោះហើរជាមួយការធ្វើតេស្តលេចធ្លាយ និងការវាស់កម្ពស់

ឧបករណ៍សាកល្បងផ្ទុកខាងលើ ដើម្បីរកឱ្យឃើញជញ្ជាំងដបខ្សោយ ឬការចែកចាយសម្ភារៈមិនល្អ ស្នាមប្រេះ និងការលេចធ្លាយគ្រប់ទំហំ និងវាស់កម្ពស់ដប។

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?