ការគណនា ROI

by / ថ្ងៃច័ន្ទទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០២០ / ចេញផ្សាយនៅក្នុង ហិរញ្ញវត្ថុ
សូម ចូល / ចុះឈ្មោះ ដើម្បីមើលមាតិកានេះ

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមឬប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសំណូមពរឬយោបល់សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាម៖
ការទាក់ទងលំអិត
ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?