ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Delta Engineering

ក្រុមហ៊ុន Delta Engineering គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងរីកចម្រើនដែលបានក្លាយជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឈានមុខគេនៃដំណោះស្រាយស្វ័យប្រវត្តិកម្មសម្រាប់ឧស្សាហកម្មផ្លុំផ្លុំ។

យើងជាក្រុមហ៊ុនច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយដែលលើកទឹកចិត្តនិយោជិកឱ្យមានគំនិតគិតគូរឆ្ពោះទៅមុខនិងក្រៅគំនិត។ អ្នកដឹកនាំរបស់យើងជម្រុញនិយោជិកឱ្យរៀននិងរីកចម្រើនពេញមួយអាជីពរបស់ពួកគេនៅឯ Delta Delta ។

តាមរយៈវប្បធម៌ការបើកបរនិងជំនាញរបស់និយោជិកម្នាក់ៗយើងត្រូវបានកំណត់ទីតាំងតែមួយគត់ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោក។

 

 

សូមស្វែងរកតារាងបុគ្គលិកទំនេររបស់យើងខាងក្រោម។

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងការងារណាមួយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើសូមផ្ញើប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកទៅ [អ៊ីមែលការពារ]

 

សូមស្វែងរកតារាងបុគ្គលិកទំនេររបស់យើងខាងក្រោម។

ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍នឹងការងារណាមួយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើសូមផ្ញើប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកទៅ [អ៊ីមែលការពារ]


បច្ចុប្បន្ននេះ Delta Engineering Inc មិនមានកន្លែងទំនេរទេ។
 
 

ការផ្ទៀងផ្ទាត់

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?