ការធានា OEE

ថ្ងៃច័ន្ទទី ២១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ by
ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?