ឌីប៊ីស៊ី ៨៣៥

ថ្ងៃពុធទី ៣០ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៦ by
DBC202 - ឧបករណ៍បញ្ចូនសតិបណ្ដោះអាសន្ន

ឧបករណ៍បញ្ជូនសតិបណ្តោះអាសន្ន

ឧបករណ៍បញ្ចូនសតិបណ្ដោះអាសន្នធ្វើឱ្យបន្ទាត់មានភាពធន់នឹងការឈប់មីក្រូ។ វាដោះស្រាយបញ្ហាស្លាកដូចជាការរួញតូចការដើរលេងការឈប់ជាញឹកញាប់។ បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃខ្សែវេចខ្ចប់របស់អ្នក។ អ្នកអាចប្តូររវាងភាពត្រជាក់និងសតិបណ្ដោះអាសន្ន។

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?