ក្រដាសតុបតែងដប

ថ្ងៃអាទិត្យទី ២៤ ខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៦ by

ម៉ាស៊ីន
ការកែតំរូវដំណើរការនិងរចនាសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ម៉ាស៊ីន Delta Trimming ដូចខាងក្រោមៈ

DC100
DC150
ម៉ាស៊ីនទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ការកាត់ពាងជាមួយនឹងការបើក ROUND ។

ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?