ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមឬប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរសំណូមពរឬយោបល់សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាម៖

 

វិស្វកម្មដែនដីសណ្តរ (អូស្កាសេល - ប៊ែលជី)

អគារមេឌីហ្សាញវិស្វកម្ម

ផាកបូស ១ បេ ៩៥០០ អ៊ែរសេសស្តែតប៊ែលជី

ទូរស័ព្ទ +32 54 51 81 11

ទូរសារ +32 54 51 81 16

sales@delta-engineering.be

www.delta-engineering.be

ស្វ័យប្រវត្តិកម្មវិស្វកម្មដីសណ្ត (Merisor - រ៉ូមANIA)

អគារមេឌីហ្សាញវិស្វកម្ម

ផ្លូវ ១៣៣ ទេ។ 133, RO-1, Merisor, Tautii Magheraus, រ៉ូមANIA

ទូរស័ព្ទ +40 362 402 960

ទូរសារ +40 362 402 961

administration@delta-engineering.be

www.delta-engineering.ro

វិស្វកម្មដែនដីសណ្តរ (ហ្គ។ អេ។ ឌុល - ប្រវត្តិសហព័ន្ឋ)

អគារមេឌីហ្សាញវិស្វកម្ម

២៨៨០ ផ្លូវបឹងបេកលេយខាងជើង - ឈុត ៣, ឌុលវុធ, GA ៣០០៩៦ - សហរដ្ឋអាមេរិក

ទូរស័ព្ទ +1 678 250 6356

sales@delta-engineering-usa.com

www.delta-engineering-usa.com

បច្ចេកទេសដាក់ពាក្យសុំដែនដីសណ្តរ

អគារមេឌីហ្សាញវិស្វកម្ម

ផាកបូស ១ បេ ៩៥០០ អ៊ែរសេសស្តែតប៊ែលជី

ទូរស័ព្ទ +32 54 48 01 80

ទូរសារ +32 54 48 01 79

sales@delta-at.be

www.delta-at.be


ជំនិត

ភ្លេចលម្អិតរបស់អ្នក?